توجه در حال حاضر ظرفیت کلاس های حضوری من پر بوده و نیاز به هماهنگی قبلی است.