توجه برای شرکت در کلاس های حضوری من و آگاهی از ظرفیت احتمالی کلاس ها ، قبلا نیاز به هماهنگی است.